Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden van prijsopgaven,
dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Vaico BV. (Maasstad Security).

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:”

Alarminstallatie
Een bij of op het object van opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste
lijnverbinding te worden aangesloten op de alarmcentrale van de opdrachtnemer of op een externe Alarmcentrale.”

Alarmopvolging
Het doorgeven van de door de Alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door opdrachtgever aangegeven personen
en/of instanties, en, indien overeengekomen, het op verzoek van opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar
de oorzaak van een alarmmelding.”

Beveiligingsdiensten
Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.”

Boodschappendienst
Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van
opdrachtgever gedurende de met opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van opdrachtgever niet
wordt bediend.”

Diensten
De door opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.”

Externe Alarmcentrale
De door opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale van een derde.”

Alarmcentrale
De centrale Alarmcentrale van opdrachtnemer. ”

Mobiele surveillance
Beveiligingsdienst door surveillanten van opdrachtnemer dien niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het
bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.”

Object
Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben e.e.a. in ruime zin des woords.”

Objectbeveiliging
Beveiligingsdiensten door Personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het object.”

Opdrachtgever
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.”

opdrachtnemer
Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek Diensten en bijkomende werkzaamheden
aanbiedt en aflevert.”

Overeenkomst
De Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.”

Personeel
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden.”

Riskmanagement
Advisering, consultancy en (project)management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.”

Services
Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door servicemedewerkers van opdrachtnemer die zijn
gestationeerd in of bij het object van opdrachtgever.”

Sleutels
Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden
verkregen.”

Tarief
De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.”

Artikel 2 ALGEMEEN
2.1. Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen de
opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn
ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en
werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht. ”
2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn
verklaard, tenzij opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de
opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of
Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk
vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.”
3. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde
bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
zoveel mogelijk benaderen.”

2.2 Aanbiedingen en offertes
1 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd. opdrachtnemer is slechts aan zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding
hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien
door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum
aanbieding/offerte.”
2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan
afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.”
3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot
het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien
het andere gedeelte niet wordt aanvaard.”
4 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:”
c0 Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, of”
d0 Het schriftelijk bevestigen door de opdrachtnemer van een order, of”
e0 Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.2.1 door de opdrachtgever, of”
f0 De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de opdrachtnemer.”
Artikel 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Algemeen
1 De verbintenis van opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van
vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. opdrachtnemer zal van overheidswege
gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door opdrachtgever aan
Diensten worden gesteld moeten met opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.”
2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde
Diensten te laten verrichten door derden.”

3.2 Arbeidsomstandigheden en middelen
1 opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder
condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. opdrachtgever draagt er
zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting
voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die
voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van
die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.”
2 Indien door opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het object, draagt
opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval
communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon,
brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.”
3 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van opdrachtnemer
haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en
aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de
Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats
van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.”

3.3 Kleding
Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met opdrachtgever
nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.”

3.4 Beperking van dienstverlening
1 De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de – voor zover
van toepassing – objectgebonden werkinstructies die in onderling overleg door opdrachtgever en opdrachtnemer
worden opgesteld.”
2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze
betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschi llen
tussen opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.”

3.5. Strafbare feiten
1. Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan opdrachtgever. opdrachtgever is bevoegd
tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien
het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van
aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van
opdrachtgever. opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten
gevolge van de aangifte. opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.”
2 Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of
feiten nader te onderzoeken of te
ontdekken, kunnen niet bij opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.”

3.6 Sleutels
1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door opdrachtnemer bewaard; uit
veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee
maanden af te halen. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de Sleutels aan opdrachtgever doen toekomen.
opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening te brengen.”
2 Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht opdrachtgever zich binnen 48
uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan
opdrachtnemer. opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs
termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 12.”

Artikel 4 TARIEF
4.1 Algemeen
1 Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen.
Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.”
2 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele
in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.”

4.2 Prijswijziging
Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen
verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAOkosten
of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede
stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is opdrachtnemer gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen
prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze
bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop opdrachtnemer en opdrachtgever
de Overeenkomst hebben gesloten.”

Artikel 5 BETALING
5.1 Facturering en betalingstermijnen
Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum / op een door opdrachtnemer aan
te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen
betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere
aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen
na factuurdatum. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die opdrachtnemer maakt ter verkrijging van
voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder.
opdrachtnemer zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn door tenminste 15% van het factuurbedrag als
buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke
maatregelen hoger zijn, is opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.”

5.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting
1 Indien opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van
zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke
betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen
van opdrachtnemer te voldoen.”
2 Indien facturen van opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te
schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.”
3 Indien de facturen van opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft opdrachtnemer het recht om in afwijking
van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst
verzonden termijnfactuur.”

5.3 Toerekening van betaling
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en
kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.”

Artikel 6 DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de
individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art. 2.2.”

6.2 Onbepaalde tijd
Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij
aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. ”

6.3 Bepaalde tijd
Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor
dezelfde periode, tenzij door opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum
van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.”

6.4 Ontbinding
Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling
gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk
der partijen is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of
surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
wordt toegepast. Het rechtsgevolg bij ontbinding beperkt zich tot bevrijding voor de toekomst. Er ontstaan geen
ongedaanmakingsverbintenissen”
Artikel 7 OVERMACHT
7.1 Omschrijving
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan
opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele
na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege
en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te
wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen
werkstakingen binnen de onderneming van opdrachtnemer, stakingen elders voor zover opdrachtnemer daardoor in zijn
dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede
extreme weers- en verkeersomstandigheden.”

7.2 Gevolgen
1 In geval van overmacht is opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de
Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder
dat er voor opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst intreedt. Indien opdrachtnemer zich beroept op overmacht heeft opdrachtgever pas na zes maanden het
recht de Overeenkomst te ontbinden.”
2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.”

Artikel 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM
De intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen,
schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van opdrachtnemer. De
betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden worden gebracht.”

Artikel 9 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld
of voortvloeit uit de aard van de informatie.”

Artikel 10 PERSONEEL
10.1 Eisen
opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren Diensten aan de hand van de door
opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de
Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is opdrachtnemer vrij in de keuze van haar
Personeel. Indien het door opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en
binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar
behoren verricht, zal opdrachtnemer op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van opdrachtgever en na overleg
met opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen. ”

10.2 Inwerken en opleiding
Indien het noodzakelijk is dat Personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten
behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor
rekening van opdrachtgever.”

10.3 Overname Personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan
geen Personeel van opdrachtnemer in dienst nemen en/of door Personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of
derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een
bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van
opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.”